Mugeez - Boa Me

Ye ne boa me
Ye ne boa me, wai
So me mu na boa me
Ye ne boa me, wai

You give me life (yay, yay)
You help me see when I've been blind (yay, yay)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.