Wiz Khalifa - Global Access

Yeah, you hear that?
It's paper (Glitch realm)
'Bout paper, get your money man!
Get yours

Lay up, if you wanted me, I'm 6 o'clock
That mean I s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.