Big Sean - Pull Up N Wreck

Southside
Pull up and wreck (yeah), pull up and
If Young Metro don't trust you I'm gon' shoot you

Pull up with the spark, hit you in the dark (Wo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.