Maroon 5 - Best 4 U

Yeah another night out
I get drunk, I get high
Then you call and I lie
And I say I'm on my way now
Yeah I say I'm on my way now

Show up when it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.