Chris Stapleton - Scarecrow in the Garden

Well, he came from Northern Ireland
Searching for the free man's ground
And he came to bet his fortune
On a West Virginia plow
He built a house of...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.