Nick Jonas & The Administration - Vespers Goodbye

All of you,
You shaped me into what I am,
You carried out the bitter man,
Do you have a master plan?
Oh no.

Somewhere, I,
Let all my defenses ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.