Nick Jonas & The Administration - Stronger (Back On The Ground)

Wake up, to the alarm and the phone
Trying to stick out
Stuck in the world don't belong
Sometimes something so right can be wrong
When the week en...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.