Marc E. Bassy - So Simple

When I was broke girl, we wasn't rocking
But to tell the truth girl, that didn't stop me
Said you wanted to get the Wraith, I'ma cop that
Pull up a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.