Nicki Minaj - Mona Lisa

You make me so, you make me small
You make me
(I ain't worried 'bout a)

If you look at my
If you look at my love
You'll see
You'll see, I ain'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.