DRAM - Ill Nana

Ill nana, she got that ill nana
Damn it feel so good, make me want throw my kielbasa in that
Ill nana, she got that ill nana
Berry is so sweet, it'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.