Bhad Bhabie - Hi Bich

Oh my God, Ronny!

White J's, white Porsche
White wrist, white horse
Hi, bitch, hi, bitch
Hi, bitch, hi, bitch
I do not sniff it or roll it
It ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.