Alex Aiono - Does It Feel Like Falling

I got stars in my eyes
And a sea in the dark
Just a word to the wise
Don't go tripping over your heart
'Cause it feels so fast
When you're going ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.