En Vogue - Thug Life

Scrape the corner
Buy a Rover
Crack inside my grandmas sofa
Sunday, family coming over
Move the crack behind the toaster
Carry pistols with no ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.