Linkin Park - Darker Than the Light That Never Bleeds

Don't you hold your breath
'Cause I'm not coming down
The battlefields have left me only scars
And floating in the dark
I'm swimming in the sound...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.