Kane Brown - Setting the Night on Fire

10 P.M., most folks are sleeping
But it's the weekend
So we ain't, and we know where the cops don't go
These 40 inch tires seen enough pavement
So...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.