Gucci Mane - Enormous

I know soul, soul

It's enormous (yeah)
Throw this bag on you, give this cash to you
It's enormous (enormous, yeah)
Aw yeah, aw yeah, aw yeah (OG...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.