Jason Derulo - If I'm Lucky

Who are you to say, that I didn't love you?
'Cause I didn't love the way you wanted
And who am I to blame?
When I didn't trust you, enough to let y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.