Camila Cabello - OMG

Baby, what'cha say?
I ain't here to, I ain't here to conversate
Baby, I don't play
From Miami, causin' trouble in LA
Rowdy, Tennessee
If I don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.