Ella Eyre - Ego

Ego, ego
Ego, ego
Ego, ego
Don't let it go blow up your ego

I see you looking in the mirror
I see you thinking that you're killer
But could yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.