Eminem - Taking My Ball

Yeah
Make my vocals sound sexy
Come on man, come on man okay

[Chorus]
It feels so wrong cos it feels so right
But its all right its OK with me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.