Fler - Lebron

Mit den Air Max auf dem Beton
Steig' ich in den Veyron
Geld in allen Farben wie Chamäleon
Bin am ballen, so wie Lebron (Swish!)
Bin am ballen, so ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.