French Montana - Migo Montana

We made a mill off a trap phone
Shawty get me in a mood
Blew a 'hunnid on that ooh
We made a mill off a trap phone
Getting that paper all I do
We...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.