Gregor Meyle - Ein Kleines Glück

Lass uns zusammen ein Stück gehen
Schenk' mir ein bisschen Zeit
Erzähl' mir Deine Geschichte
Die das Leben für Dich schrieb
Erzähl' mir alles, wen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.