Rich Homie Quan - Don't Know Where I'd Be

Think it's a game (think it's a game)
Yeah
If it wasn't for them late nights hustling on the block trying to get it up
I don't even know where I'd ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.