SZA - Garden (Say It Like Dat)

Need you for the old me
Need you for my sanity
Need you to remind me where I come from
Can you remind me of my gravity?
Ground me when I'm tumblin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.