SZA - Wavy (Interlude)

I think I'm bad as hell
I got issues, out of line
Sayin' tomorrow I'll get the dishes
Never come
Easy bake, easy wake up on
Just give as much as ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.