Liam Payne - Strip That Down

Huncho
Quavo
Yo yo

You know, I've been taking some time
And I've been keeping to myself (self)
I had my eyes up on the prize
Ain't watching an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.