Imagine Dragons - I'll Make It Up to You

Took your heart, took your hand
Promised you all that I had
Hoping that you understand
I'm far from a perfect man

'Cause honey it's been a hard ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.