Sir Spyro - Hell to the Liars

Hell to the liars
Here's to you and me
Hell to the best of us
Here's to you and me

Hell to the righteous ones
Here's to them

The grey-suited...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.