Mary J. Blige - Glow Up

Mary J. Blige (Blige)
Glow up, glow up
DJ Khaled

I got it, yeah, I had to get up (get up)
I still kill the game, nigga, dead up (dead up)
I com...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.