Mike WiLL Made It - Aries (YuGo)

Hold up to be clear, yeah (Mike Will Made-It)
I believe in miracles (yeah)
But I don't believe in waiting for 'em (nah)
You gotta make that shit ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.