Rihanna - Rude Boy

Come here rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big enough
Take it, take it (yeah)
Baby, baby (yeah)
Take it, take it (...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.