2 Chainz - It's a Vibe

Yeah, hahaha
Yeah, ooh

That's a vibe (that's a vibe)
She wanna vibe, yeah (wanna vibe)
That's a vibe (that's a vibe)
Yeah, uh (that's a vibe)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.