Rick Ross - I Think She Like Me

This the fliest shit ever
This that Rich Forever Part 2
Uh, uh

Layin' in my bed, I'm under these gold chandeliers
Can't say too many names that ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.