2 Chainz - Good Drank 2.0

Used to treat my mattress like the ATM, yeah
Bond number 9 that's my favorite scent, yeah
Can't forget that kush, I'm talking OG, yeah
Rest in peac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.