Wale - Fashion Week

Uh, find me a Kendall Jenner I'll be a gentleman to her
Give me a Jourdan Dunn she never gonna finish a nigga
Hol' up

Walk by, on fire baby can't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.