Rihanna - Stupid In Love

Hmm stupid in love
Oh, stupid in love, hmm

Let me tell you something
Never, have I ever
Been a size ten in my whole life
I left the engine running
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.