2 Chainz - Good Drank

Used to treat my mattress like the ATM
Bond number 9 that's my favorite scent
Can't forget the kush I'm talking OG
Rest in peace to pop he was an O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.