Ed Sheeran - Hearts Don't Break Around Here

She is the sweetest thing that I know
You should see the way she holds me when the lights go low
Shakes my soul like a pot hole, every time
Took my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.