Ed Sheeran - What Do I Know?

Ain't got a soapbox I can stand upon
But God gave me a stage, a guitar and a song
My daddy told me, "son, don't you get involved in
Politics, relig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.