Ed Sheeran - How Would You Feel (Paean)

You are the one girl
And you know that it's true
I'm feeling younger
Every time that I'm alone with you

We were sitting in a parked car
Stealin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.