Lupe Fiasco - Kill

Ty Dolla loops

Saturday night for niggas
Astronauts and alcohol
We're like satellites for strippers
Runnin' 'round and 'round we go
Saturday ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.