Gregor Meyle - Das nennt man Glück

Hand in Hand im Märchenland
Am Ort der Fantasie
Im warmen Sand am Südseestrand
Das haben wir sowas von verdient

Uns ist's egal
Wo all die Schur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.