Querbeat - Dä Plan

Zwanzig Lück in nem viel zu klenem Zimmer
Nur ne Moment äver dat he is für immer
Küche, party, kalte Pizza wenn man weel
Und ne schlechte Playlist ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.