Meek Mill - Froze

I'm a rockstar smash my guitar
Diamonds on my fist and on my arms
Meek and I don't dress the same, relate in Goyard
Frostbite on my pinky ring watc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.