Lauren Daigle - Christmas Time Is Here

Christmas time is here
Happiness and cheer
Fun for all
That children call
Their favorite time of year

Snowflakes in the air
Carols everywhere ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.