DRAM - WiFi

Oooh, wifi, wifi
Oooh, oooh
Boy
Oooh, wifi, wifi
Hey, hey
Oooh, oooh

Do you got wifi?
'Cause I ain't got no signal on my phone
We in these H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.