Nick Jonas - Sunday Morning

Yeah
T-shirt, jeans on the floor from the night before
Like reverb, I'm playing it by me
I never wanna leave her
I should run now 'fore the love g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.