John P. Kee - Release

"Open your mouth and say: Lord release it!"
"Lord release it!"
"I've sown my seed"
"I've sown my seed"
"And I've given you glory!"
"And I've gi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.