Johnnyswim - Georgica Pond

One day when I'm gone
Scatter my ashes on Georgica Pond
Litter my memory down Lily Pond Lane
And that's where I'll stay
Oh come visit me often
Ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.